Payments

ขั้นตอนการจองทัวร์

1.ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและใบจองทัวร์ในโปรแกรมได้ทันที หรือติดต่อมาที่เบอร์โทร.02-1872971-72 หรือเบอร์โทรสายด่วน.094-3626915

2.สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่าน(มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) หากผู้เดินทางได้เปลี่ยนชื่อหรือได้ทำการเปลี่ยนเล่มต่ออายุพาสปอร์ต กรุณาถ่ายสำเนาพาสปอร์ตเล่มเก่าแนบมาด้วย ท่านสามารถส่งได้ทางแฟ็กซ์เบอร์ 02-1846892 หรือทางอีเมล letsseeholiday1@hotmail.com พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้สะดวก

3.เมื่อท่านทำการจองทัวร์แล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งใบเรียกเก็บเงินมัดจำให้ท่านท่านละ 5,000 / 10,000 / 20,000 หรือ30,000 บาท ตามแต่เงื่อนไขในแต่ละโปรแกรมทัวร์
3.1 ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนรายละเอียดชื่อผู้ส่ง,รายละเอียดวันเดินทางมาให้ทางแฟ็กซ์เบอร์02-1846892 หรือที่อีเมล  letsseeholiday1@hotmail.com

4.หลังจากชำระเงินครบ ภายใน1อาทิตย์ก่อนเดินทาง บริษัทจะส่งใบเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน

การยกเลิก

– ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วัน)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 26-44 วัน)

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจำ (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วัน)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 75%  ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วัน)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วัน  หักค่าใช้จ่าย 100 %  ของราคาทัวร์

– ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป


 

1.บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์
1.1 หากเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อจราจลต่างๆ หรือท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
1.2 ในกรณีที่สูญเสีย สูญหาย หรือเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

2.เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นการเหมาจ่ายแบบเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ไม่ไปเที่ยวในบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯได้ชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดให้กับตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

3.ราคาที่แจ้งไว้และรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบิน ภาษีของสนามบิน โรงแรม อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศก่อนการเดินทาง และจำนวนผู้เดินทางจริง เนื่องจากทุกวันนี้ทุกสายการบินมีอัตราการลอยตัวค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ทางบริษัทฯขอเรียกค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงจริงตามตลาดโลก

4.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากสายการบินหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการนั้นๆ

 หากไม่เข้าใจสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

 

© 2014