Turkey Delight 8Days

Turkey Delight 8Days


สายการบิน : Turkish Airline (TK)
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ระยะเวลา : 8วัน 5คืน
กำหนดการ :
15-22 / 17-24 / 22-29 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.-06 ก.ค. 62
26 ก.ค.-02 ส.ค. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี

8วัน 5คืน บินตรงโดยสายการบิน TURKIST AIRLINE

สุเหร่าสีน้ำเงิน มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี 

พระราชวังทอปกาปึ เป็นมรดกโลก

ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ

ปราสาทปุยฝ้าย

นครใต้ดิน มรดกโลก

 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม มรดกโลกพิพิธภัณฑ์

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!


© 2014