Taiwan Exclusive Trip 4Days

Taiwan Exclusive Trip 4Days


สายการบิน : China Airlines (CI)
ราคาเริ่มต้น : 25,900.-
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
กำหนดการ :
26-29 ตุลาคม 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน กับเมืองห้ามพลาด 

4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

√ พัก 4 ดาว

√ ไม่ลงร้านช็อปปิ้ง สร้อยสุขภาพ-คอสเมติค

√ อาหารครบทุกมื้อ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

วัดหลงซานซื่อ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก

ชอปปิ้งย่านซีเหมินติง / ฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต / มิตซุย พรีเมียม เอาท์เล็ท หลินโค่ว ซานจิ่ง

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาเทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์  

หมู่บ้านสายรุ้ง  เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึก ที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองไถจง

พิเศษ! ซีฟู้ดกุ้งมังกร, Buffet Shabu , ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปา

 


© 2014