Rose Festival Romania-Bulgaria

(Rose festival WET)

Rose Festival Romania-Bulgaria


สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น : 79,900.-
ระยะเวลา : 9วัน 6คืน
กำหนดการ :
30 พ.ค. – 7 มิ.ย.62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย – โรมาเนีย

9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Austrian Airline

เทศกาลดอกกุหลาบ Rose Festival

เที่ยวเมืองโซเฟีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 7,000 ปี

ชอปปิ้งย่าน ไวโตช่า บูเลอวาร์ด (Vitosha Boulevard) / Walking street ใจกลางเมืองบราซอฟ

ชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกำยออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก

ชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ เป็น หอศิลป์แห่งชำติ

อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) มรดกโลก

ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) หนึ่งในโรงละครโรมันโบราณที่ได้รับการบูรณะรักษาและยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

แวะถ่ายรูปกับ สุเหร่าเอสกี้ (Eski Mosque) หนึ่งสุเหร่าโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย

ชมโบสถ์ดำ (Black Church) 

เมืองบราน (BRAN) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์

ชม ปราสาทบราน (Bran Castle) รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า 

ร่วม เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Festival) หนึ่งในเทศกำลประจำชาติที่โดดเด่นที่สุด

พักโรงเเรม 4 ดาว 🌟🌟🌟🌟

♦ ราคานี้รวมวีซ่าและทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว ♦

 


© 2014