Incredible Caucasus 12 Day (QR)

Incredible Caucasus 12 Day (QR)


สายการบิน : Qatar Airways (QR)
ราคาเริ่มต้น : 119,900.-
ระยะเวลา : 12 วัน
กำหนดการ :
3 – 15 ธันวาคม 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

เส้นทางพิเศษเจาะลึก เทือกเขาคอเคซัส

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย  

12 วัน 9 คืน BY Qatar Airways (QR)

ชมกรุงTIBILISI  เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศจอร์เจีย

ชมกรุง BAKU เมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจาน

ชมกรุง YEREVAN เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย

ชมโบสถ์ GERGETI TRINITY  โบสถ์เก่าแก่บนเทือกเขาคอเคซัส

ชมอาราม HAGHPAT MONASTERY โบสถ์เก่าแก่มรดกโลก (Unesco)

ชมวิหาร ECH-MIADZIN วิหารเก่าแก่มรดกโลก (Unesco)

ชมวิหาร GEGHARD MONASTERY วิหารเก่าแก่ท่ามกลางเทือกเขามรดกโลก (Unesco)

ชม GARNI GORGE ช่องเขาแท่งหินบะซอลล์

ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อม NARIKALA FORTRESS ป้อมปราการแห่งเมืองทบิลิซี

ชมเมือง SIGHNAGHI เมืองที่ได้รับฉายาว่า City of Love

ชมพระราชวังฤดูร้อน SHEKI พระราชวังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ชมทะเลสาบ SEVAN หนึ่งในทะเลสาบสุดสวยเขตเทือกเขาคอเคซัส

ชมบ้านถ้ำ UPLISTSIKHE  ชุมชนเก่าแก่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำ

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                                  

พิเศษเมนู! อาหารพื้นเมือง / ไวน์

รวมค่าคนขับรถท้องถิ่น / ค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด / วัน


© 2014