GRAND JORDAN 7 DAYS (RJ)

GRAND JORDAN 7 DAYS (RJ)


สายการบิน : Royal Jordanian
ราคาเริ่มต้น : 97,900.-
ระยะเวลา : 7วัน
กำหนดการ :
4 – 10 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์จอร์แดน

อัมมาน มาดาบา เครัค เพตรา วาดิรัม เดดซี เจอรัช

7 วัน 4 คืน บินตรง ROYAL JORDANIAN AIRLINES (RJ)

สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครเพตรา

ชมนคร PETRA 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (UNESCO)

ชมทะเลทรายWADI RAM หนึ่งในทะเลทรายที่เก่าแก่และสวยที่สุดในโลก(UNESCO)

สนุกสนานกับทะเลDEAD SEA นท่านลองลอยตัวในน้ำทะเลสุดมหัศจรรย์

ชมกลุ่มปราสาททรายDESERT CASTLES  สุดเก่าแก่ (UNESCO)

JERASH อดีตที่ตั้งเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออก

ชม MOUNT NEBO ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส

ล่องเรือท้องกระจก ชมปะการังเมือง AQABA

ชมเมือง AMMAN เมืองหลวงของจอร์แดน

พักโรงแรม Bubble Hotel กลางทะเลทราย WADI RAM

พักโรงแรมระดับ 5  ดาว

 รวมค่าคนขับรถในยุโรป + พนักงานยกกระเป๋

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน

 


© 2014