GRAND GERMANY 10 DAY (TG)

GRAND GERMANY 10 DAY (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 119,900.-
ระยะเวลา : 10วัน
กำหนดการ :
11 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 27 ตุลาคม 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ยุโรป เจาะลึกเยอรมัน

10วัน 7คืน บินตรงโดยสายการบินไทย

โปรแกรมครบเน้นที่สวยๆ  ไม่เหนื่อย มีเวลาเที่ยว

>> ชมกรุง Berlin เมืองหลวงของเยอรมัน

>> ชมเมือง Dresden เมืองสุดสวยอันดับต้นๆของยุโรป  

>> ชมหมู่บ้าน Quendlingburg ชุมชนแห่งแรกของชาวเยอรมัน เป็น 1ใน 3เมืองที่สวยที่สุดในเยอรมัน(Unseen)

>> ชมหมู่บ้าน Wernigerode 1ใน 10 หมู่บ้านครึ่งไม้ที่สวยที่สุดในเยอรมัน (Unseen)

>> ชมหมู่บ้านRothenburg / Bamburg เมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน   

>> ชมปราสาท Neuschwanstein Castle ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน

>> ชมพระราชวัง Sans Souci Palace  พระราชวังสุดสวยของเยอรมัน

>> ชมพระราชวัง Linderhof palace  พระราชวังที่สวยที่สุดของพระเจ้าลุควิคที่ 2

>> ชมพระราชวัง Resident Munich Palace  พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุด

>> พิชิตยอดเขา Zugspitze Mt. ที่สูงที่สุดในเยอรมัน

>> ชมหมู่บ้าน Garmish หมู่บ้านสไตล์บาวาเรียสวยที่สุด

>> ชมเมือง Munich เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย

>> ชมพิพิธภัณฑ์รถ  BMW MUSEUM

>> ชม กำแพงเบอร์ลิน  

>> ชม ประตูชัยบราเดนเบิร์ก

>> ชมเส้นทางสาย Romantic Road

พิเศษ! ขาหมูเยอรมัน / ไทย / เบียร์  / ไวน์                                                 

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014