Germany Austria Swiss France 8Days (TG)

(GG15)

Germany Austria Swiss France 8Days (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 69,555.-
ระยะเวลา : 8 วัน
กำหนดการ :
15-22 มีนาคม 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ

8วัน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)

เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีถังไวน์เก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์

นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe 

วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค

เมืองลูเซิร์น  เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก

ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลัก

พักเมือง Interlaken (สวิสเซอร์แลนด์) สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด

พระราชวังแวร์ซายส์ 

ล่องเรือบาโตมูส ล่องแม่น้ำแซน

พิเศษ! ฟองดู ต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , ทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา  , เมนูพื้นเมือง


© 2014