มหัศจรรย์ MYANMAR พัก 5 ดาว

(MMR014 SL)

มหัศจรรย์ MYANMAR พัก 5 ดาว


สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น : 6,900.-
ระยะเวลา : 2วัน 1คืน
กำหนดการ :
5-6 / 27-28 เม.ย. 63
3-4 / 10-11 / 24-25 / 31 พ.ค. - 1 มิ.ย.63
7-8 / 8-9 / 14-15 / 28-29 / 29-30 มิ.ย. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR พัก 5 ดาว

2วัน 1คืน โดย Thai Lion Air (SL)

ขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง

ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้ง

สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุป ที่พระเจดีย์เยเลพญา

เจดีย์โบตาทาวน์ บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ 

ขอพร พระเทพทันใจ และ เทพกระซิบ

เจดีย์สุเล บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ 

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ไจ๊กะส่าน ขอพรในเรื่องคดีความต่างๆ

เจดีย์เอ่งต่อหย่า ขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

เจดีย์เมียตซอนินเนือง ขอพรในเรื่องชนะในเรื่องภยันตรายต่างๆ

ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล  เจดีย์กาบาเอ

ชอปปิ้งตลาดสก๊อต

 


© 2014