ข้อควรรู้ก่อนยื่นวีซ่า

สถานทูตในเครือเชงเก้น (อิตาลี / สวิสเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส ฯลฯ)

มีผลเริ่มใช้ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS) คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้กลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen State) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวีซ่าระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบ VIS คือเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกวีซ่า อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบที่พรมแดนภายนอก และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ยื่นสมัครขอวีซ่า

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยจะมีการทยอยเปิดใช้งานเชื่อมต่อแผนกวีซ่าของประเทศเหล่านี้เข้ากับระบบVIS ในแต่ละขั้นระบบ VIS ทำงานโดยการเชื่อมสถานกงสุลและจุดข้ามพรมแดนภายนอกของกลุ่มประเทศเชงเกนเข้ากับฐานข้อมูล VIS ส่วนกลาง การนำระบบ VIS มาใช้ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสมัครขอวีซ่า ดังนี้

  • ผู้ที่สมัครขอวีซ่าเป็นครั้งแรกต้องมาสมัครด้วยตนเองเพื่อทำการเก็บ ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ อันได้แก่ลายนิ้วมือทั้งสิบและรูปดิจิตอลหนึ่งรูป
  • ลายนิ้วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้สามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี
  • เมื่อผู้เดินทางเข้าสู่เขตเชงเก้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้เดินทางผ่านระบบ VIS

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครวีซ่าทุกประเภท เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปโดยใช้ระบบ «วีซ่าไบโอเมตริกซ์ »

นับจากวันที่แจ้งไว้ข้างต้น ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทางกายภาพของผู้สมัคร(สแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล) ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า (Visa Information System VIS) เป็นระยะเวลา 5 ปี และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรักษาข้อมูลวีซ่า VISA

สามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  http://ec.europa.eu/vis


” เอกสารยื่นวีซ่า “

1.หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า

2.รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 2 รูป ขนาด สูง45มม. กว้าง35มม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนพื้นหลังขาว (ไม่มีลวดลาย, ไม่ใช้รูปสติกเกอร์, โพลาลอยซ์ ,ไม่ใช้รูปตัดต่อ, ไม่ใช้รูปสแกน)

3.สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี )

4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)

5.สำเนาบัตรประชาชน

6.สำเนาทะเบียนบ้าน(หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตนเอง)

7.หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีออมทรัพย์  หนังสือรับรองจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ  อายุไม่เกิน 15 วัน

(ปรับสมุดบัญชีหรือปรับสมุดธนาคารล่าสุด ไม่เกิน 1 อาทิตย์ นับจากวันยื่นเอกสาร)

8.หลักฐานการงาน

8.1  พนักงานบริษัท  หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุวันที่เริ่มงาน , ตำแหน่ง,อัตราเงินที่ได้รับ เป็นภาษาอังกฤษ ) อายุไม่เกิน 1เดือน

8.2  เจ้าของกิจการ  ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัท   สำเนาทะเบียนการค้า  หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 1 เดือน )

8.3  นักศึกษา ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

9. กรณีอายุต่ำกว่า 20ปี ไม่ได้เดินทางกับ บิดา – มารดา

9.1 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศโดยหนังสือสามารถไปขอได้ที่สำนักงานเขต

*** เว้นแต่สถานฑูตอิตาลี เด็กต้องเดินทางร่วมกับ ท่านใดท่านหนึ่ง ***

9.2 สำเนาสูติบัตร

© 2014